Setu: Veeramani lacks competence to advise — Ramadoss

Friday February 8 2008 00:00 IST (Dinamani)

A±ÜûW á\ ÅWU¦dÏ AÚLûR CpûX: WôURôv ®Ýl×Wm, ¥N. 7: GkR Y¯«p SôeLs SûPúTôP úYiÓm Guß §.L. RûXYo ÅWU¦ GeLÞdÏ TôPm ùNôp#j RW úRûY«pûX; ARtLô] AÚLûRÙm AYÚd¡pûX Guß TôUL ¨ßY]o PôdPo WôURôv ùR¬®jRôo. CÕ Ï±jÕ AYo ®VôZd¡ZûU ûRXô×Wj§p ¨ÚToL°Pm á±VÕ: “úNÕ NØj§Wj §hPjûR ®ûW®p ¨û\úYt\ úYiÓm. GkRj RPj§p GuTÕ Ød¡VUpX, SUdÏ §hPmRôu Ød¡Vm’ Guß Sôu ᱫÚkúRu. CRtÏ ØRpYo LÚQô¨§, CúR LÚjûRjRôu Sôàm ØR#p ùLôi¥ÚkúRu. B]ôp 60 NRÅR T¦Ls Ø¥YûPkR ¨ûX«p Uôtß Y¯jRPm úRÓYÕ §hPjûR ¨û\úYt\®PôUp ùNnYûRl úTôXôÏm Guß LÚjÕ á±«ÚkRôo. B]ôp ØWùNô#«p, PôdPo WôURô³u ÏWp NÁTLôXUôL úYß VôÚûPV ÏWXôLúYô Uô± J#d¡\Õ Gußm ù_VX#Rô, Tô_L.®u ÏWûX CYÚm G§ùWô#d¡\ôúWô? Gu\ YûL«p ØRpYo GݧÙs[ôo. ùRôPdLj§p LÚQô¨§ GkR úSôdLj§p §hPmRôu Ød¡Vm Guß á±]ôúWô AúR úSôdLj§pRôu Sôàm G]Õ LÚjûR á±Ùsú[u. Cj §hPm Tt± á±V §.L. RûXYo ÅWU¦, Uôtß AW£Vp TôûR úRP úYiPôm; Uôt±d ùLôs[ôR AW£Vp TôûR úRÓeLs Guß á±Ùs[ôo. GkR Y¯«p SôeLs SûPúTôP úYiÓm Guß AYo TôPm ùNôp#j RW úRûY«pûX. ARtLô] AÚLûRÙm AYÚd¡pûX. LÚQô¨§ A§ØL Bh£«p ûLÕ ùNnVlThPúTôÕ, Uôtß A¦«p CÚkRôÛm Sôu £û\«p AYûWf Nk§júRu. AlúTôÕ ÅWU¦ Guù]u] ùNôu]ôo GuTÕ Aû]YÚdÏm ùR¬Ùm. Ut\YoLÞdÏ A±ÜûW á\ ÅWU¦dÏ AÚLûR CpûX. ùRôûXúT£ JhÓd úLh×: ùRôûXúT£ JhÓd úLh× ®YLôWj§p ¿§ ®NôWûQdÏ EjRW®Pô®hPôp RªZL AWÑdÏ L[eLm HtTÓm. ùRôûXúT£ JhÓd úLh× ®YLôWj§p ¿§ ®NôWûQ SPjRXôm Guß BúXôNû] ùNôuú]u. AûR ØRpYo ¨WôL¬jÕs[ôo. BRôWeLû[ ùLôÓjRôp NmTkRlThPYoLs ÁÕ SPY¥dûL GÓdLj RVôo, Tj§¬ûL«p YkR ùNn§ûV ûYjÕ ¿§ ®NôWûQ úLhLd áPôÕ Guß AYo á±Ùs[ôo. Tj§¬ûL«p YkR ùNn§ A¥lTûP«p ¿§ ®NôWûQ SPkÕs[Õ. ARtÏ TX ERôWQeLû[ Lôi©dLXôm. ùNn§ A¥lTûP«p ¿§T§Ls RôeL[ôLúY YZdûL ®Nô¬jÕs[]o. G]úY BRôWm RWØ¥ÙUô Guß úLhLôUp BRôWm CÚd¡\Rô? Guß LiP±V ¿§ ®NôWûQdÏ ØRpYo EjRW®P úYiÓm. RªZLj§u E¬ûULs JqùYôu\ôL T±úTô¡u\]. Lô®¬, ØpûXl ùT¬Vôß Guß Th¥Vp ¿Þ¡\Õ. RtúTôÕ RªZoL°u L]Yô] úNÕ NØj§Wj §hPm úLs®dϱVô¡Ùs[Õ.

http://tinyurl.com/2nto3q

Advertisements

7 Responses to Setu: Veeramani lacks competence to advise — Ramadoss

 1. speetaNak says:

  Очень понравился ваш блог! Подписался на rss. Буду регулярно читать.

 2. Gahan says:

  Do you really think so? Maybe you are right but I have my doubts.

 3. Basaldua says:

  hello i like this web site thank you for this web page its very nice.

 4. Chalker says:

  You?ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. kenwoodtelsiz

 5. Manquero says:

  thank you admin good blog

 6. Are susceptible to, utter Choose one?Golf was the, William Randolph Hearst.Is America The, search algorithm -.With the telecommunications Banners Jadian, see whats available form and incapable.Anschaut Zuallererst sollte, to consolidation is.,

 7. Dana Virzi says:

  you have brought up a very great points , regards for the post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: