Rama Setu: GOI should declare as ancient monument

Tuesday November 13 2007 00:00 IST (Dinamani Tamil daily)

Rama Gopalan’s demand for declaring Rama Setu as Ancient National

Monument

WôUo TôXjûR úR£V ×WôR] £u]UôL A±®dL CWôU úLôTôXu úLô¬dûL

úLôûY, SY. 12: WôUo TôXjûR úR£V ×WôR] £u]UôL Uj§V AWÑ A±®dL úYiÓm G] CWôúUvYWm WôUúNÕ TôÕLôl× CVdL ùNVp RûXYo CWôU úLôTôXu Y#Ùßj§]ôo. úLôûY«p ¨ÚToL°Pm §eLs¡ZûU AYo á±VÕ: Uj§V AWÑ AûUjÕs[ úTWô£¬Vo WôUfNk§Wu RûXûU«Xô] BnÜd ÏÝ®Pm CÕYûW 20 B«Wm úTo LÚjÕ ùR¬®jÕs[RôLd á\lTÓ¡\Õ. AYoL[Õ ùTVoLû[ ùY°«Pj RVôWô? ÏÝ®u ÁÕ GeLÞdÏ Sm©dûL CpûX. CdÏÝûY AûUjÕs[Õ ùYßm LiÕûPl×. ØRpYo LÚQô¨§ EiQô®WRm CÚkRúTôÕ AYÚdÏ NôpûY A¦®jRYoRôu WôUfNk§Wu. AYo GlT¥ TôWThNªu± ùNVpTP Ø¥Ùm? CÚkRôÛm _]SôVLd LPûUûV ¨û\úYt\ ÏÝ®Pm 8,000 TdLeLs ùLôiP GeL[Õ LÚjÕLû[ ùR¬®jÕsú[ôm. WôUo TôXm ϱjR GpXô BRôWeLû[Ùm EfN ¿§Uu\j§p RôdLp ùNnúYôm. WôUo TôXm TôÕLôl× Ï±jÕ Uj§V AWÑ R]Õ Ø¥ûY CmUôR CߧdÏs A±®dL úYiÓm, WôUo TôXjûR úR£V ×WôR] £u]UôL A±®dL úYiÓm Gu\ôo CWôU úLôTôXu. SôÓ ØÝYÕm TôRVôj§ûW: A¡X EXL ®xY ¶kÕ T¬`j ùNVp RûXYo úYRôkRm á±VÕ: WôUo TôXjûR TôÕLôdLd úLô¬ CWôU úLôTôXu RûXûU«p 38 XhNm úTo ûLùVÝj§hP UL_ûW Ï¥VWÑj RûXY¬Pm A°jÕsú[ôm. WôUo TôXjûR TôÕLôdLd úLô¬ SY. 20 ØRp ¥N. 10 YûW SôÓ ØÝYÕm Aû]jÕ UôYhPeL°Ûm TôRVôj§ûW SPjRlTÓm. WôUo TôXjûR C¥jRôp Lôe¡Wv Lh£dÏ AYl ùTVoRôu YÚm. HtùL]úY TX Uô¨XeL°p Lôe¡Wv Lh£ ùNpYôdÏ CZkÕ YÚ¡\Õ. CR]ôp Lôe¡Wv RûXYo úNô²VôLôk§Ùm CÕϱjÕ RVdLm LôhÓYRôL RLYpLs YkÕs[] Gu\ôo úYRôkRm. WôUúNÕ TôÕLôl× CVdLjûRf úNokR £Y#eúLvYW ÑYôªLs, Ïl×Wôm, WôUNôª Es°húPôo EP²ÚkR]o.

http://tinyurl.com/2qwtq6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: