Shelve Setu project: fishermen, Rama Gopalan

Tuesday November 6 2007 00:00 IST (Dinamani Tamil daily)WôUo TôXjûR úR£V ¨û]Üf £u]UôL A±®dL WôU.úLôTôXu úLô¬dûLùNuû], SY. 5: WôUo TôXjûR úR£V ¨û]Üf £u]UôL A±®dL úYiÓm Guß CkÕ Øu]¦ AûUl× ¨ßY]o WôU.úLôTôXu úLô¬dûL ®ÓjÕs[ôo. CÕ Ï±jÕ WôU.úLôTôXu §eLs¡ZûU ùY°«hP A±dûL: ùNuû]«p úNÕ NØj§Wj §hP ¨×Qo ÏÝ®]ûW úS¬p Nk§jÕ CkÕ Øu]¦ Nôo©p G§olûTÙm, LÚj§û]Ùm ùR¬®júRôm. WôUo TôXm ùRôPoTô] BYQeLs, RLYpLs úNÕ NØj§Wj §hP ¨×Qo ÏÝ®Pm A°dLlThP]. CkR BYQeLû[ T¬ºXû] ùNnÕ WôUo CpûX, WôUo TôXm CpûX, WôUôVQm CpûX Gu\ YôReLû[d ûL®P úYiÓm. úUÛm WôUo TôXjûR EûPdLôUp, ARû] úR£V £u]UôL A±®dL úYiÓm. LPúXôW Á]Y UdL°u YôrYôRôWeLû[ A¯dLôUp Á]YoL°u Yôr®û]d LôdL úYiÓm Guß AkR A±dûL«p WôU.úLôTôXu ùR¬®jÕs[ôo.

http://tinyurl.com/yu2vbu

 Tuesday November 6 2007 00:00 ISTúNÕ §hPm: ùLüWYm TôodLôUp §ÚmTl ùT\ úYiÓm5 XhNm úTo YôrYôRôWm A¯Ùm: ¨×Qo ÏÝ®Pm Á]YoLs Øû\ÂÓùNuû], SY. 5: úNÕ NØj§Wj §hPm RªZLj§u ùRu UôYhPeLû[f úNokR IkÕ XhNjÕdÏm úUtThP Á]Y UdL°u YôrYôRôWeLû[ ØÝûUVôL A¯jÕ ®Óm. G]úY CkRj §hPjûR Uj§V -Uô¨X AWÑLs Åi ùLüWYm TôodLôUp EPú] ûL®P úYiÓm G] A¡X Ck§V Á]Yo NeLm úLô¬Ùs[Õ. úNÕ NØj§Wd LôpYôn §hP ¨×QoLs ÏÝ®]o ùNuû]«p LPkR JÚYôWUôL Á]YoLs, TpúYß Õû\ YpÛSoLs, AW£Vp Lh£L°u ©W§¨§Ls, TpúYß AûUl×Lû[f NôokRYoLs, ùTôÕ UdLs B¡úVô¬Pm LÚjÕLû[d úLhP±kÕ YÚ¡u\]o. AYoL°Pm A¡X Ck§V Á]Yo NeLj RûXYo ´. BiPu úLôUv, ùTôÕf ùNVXô[o PôdPo Gm.C. Wô_ô Es°hP TpúYß AûUl×Lû[f úNokRYoLs Uà A°jR]o. ARu ®YWm: CÕúTôu\ ùT¬V §hPeLû[ SûPØû\lTÓjÕmúTôÕ ùTôÕ ®NôWûQ SPjRlTP úYiÓm GuTÕ EfN ¿§Uu\j§u Y¯LôhPp. B]ôp, 7.9.2004 ØRp 20.2.2005 YûW Uô¨Xj§u LûWúVôW UôYhPeLs B±p SPjRlThP ùTôÕ ®NôWûQ ¨Lrf£L°p UdLû[ ªWhÓm YûL«p LôYp Õû\«]o Ï®dLlThP]o. Lh£j ùRôiPoLs §WiÓ YkR]o. ùTôÕ ®NôWûQ Ø¥kR JÚ YôWjÕdÏs ùRôPo×ûPV AûUfNLm Cj§hPjÕdÏ úYLm úYLUôL Jl×Rp A°jRÕ. Cj§hPm ùRôPoTôL úR£V ÑtßfãZp ùTô±«Vp BWônf£ ¨ßY]m (¿¬) NUol©jÕs[ A±dûL A±®VpéoYUô]Õ ApX. §hPm AûUkÕs[ CPm Ck§V LPtTϧ«u IkÕ ¨WkRW UQp T¥Uô]l TϧL°p AûU¡\Õ GuTûR CkR A±dûL LQd¡p ùLôs[®pûX. úUÛm, ×Vp, Ñ]ôª úTôu\ Tô§l×Ls HtTPd á¥V Tϧ CÕ GuTûRÙm AkR A±dûL LQd¡p ùLôs[®pûX.

http://tinyurl.com/2h33gw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: