Rama Setu: abandon channel, Krishnaswamy

Wednesday October 24 2007 00:44 IST

úNÕ §hPjûRd ûL®Pô®hPôp UôùTÚm úTôWôhPm: קV RªZLm ¡ÚxQNôª A±®l×

ùNuû], Ad. 23: ùTôÚ[ôRôW ç«p TV]t\úRôÓ Ñtßf ãZÛdÏm úLÓ ®û[®dÏm úNÕ NØj§Wj §hPjûRd ûL®P úYiÓm. CpXô®¥p UôùTÚm úTôWôhPm SPjRlTÓm Guß ×§V RªZLm RûXYo ¡ÚxQNôª á±]ôo. ùNuû]«p ùNqYônd¡ZûU SûPùTt\ ùNn§Vô[o áhPj§p AYo á±VÕ: úNÕ NØj§Wj §hPjÕdÏ ùRôPdLj§úXúV RªZL Á]YoLÞm Ñtßl×\f ãZp BoYXoLÞm LÓm G§olûTl T§Ü ùNnR]o. B]ôp Auß RªZL AWNôp HtTôÓ ùNnVlThP LÚjR±Ùm áhPeLs ùYßm LiÕûPl×L[ôL UhÓúU AûUkR]. WôUo TôXm ùRôPoTôL GÝkÕs[ G§olûTj ùRôPokÕ ClúTôÕ Aj §hPm RôtLô#LUôL Jj§ûYdLlThÓs[Õ. 10 UôYhPeL°p YôÝm Á]YoLÞûPV YôrܬûUûVl T±dÏm úNÕ NØj§Wj §hPjûR RªZL AWÑ ¨WkRWUôLd ûL®P úYiÓm. Cj §hPm ùRôPe¡ KWôiÓ B] ©\Ïm áP ùTôÚ[ôRôW Nôj§Vd áßLs Tt± ùY°lTûPVô] A±dûL CpûX. úNÕ LôpYôn §hPjûR GkùRkR NoYúRN ¨ßY]eLs TVuTÓjR EjRWYôRm A°j§Úd¡u\] GuTRtÏ BRôWm CpûX. RtúTôÕ ùYhPlTÓm LôpYôn êXUôL 30 B«Wm Pu GûPÙs[ LlTpLs UhÓúU TV¦dL Ø¥Ùm. B]ôp ùLôÝm× Y¯VôL RtúTôÕ ùNpÛm LlTpL°p ùTÚmTôXô]ûY 69 B«Wm Pu GûPÙs[ LlTpLú[. G]úY Cj §hPm GkR A[ÜdÏ XôTLWUôL AûUÙm GuTÕ ªLl ùT¬V úLs®dϱ. CÕ ØÝdL ØÝdL SxPm RWd á¥V §hPUôLúY AûUÙm. CkRj §hPm ¨û\úYt\lTP úYiÓm Guß Á]YoLs Uj§«p CPÕNô¬d Lh£Ls ©WNôWm ùNnV CÚlTRôL A±¡ú\ôm. CÕúTôu\ RY\ô] ©WNôWeLû[ ¨ßj§d ùLôs[ úYiÓm; CpûXúVp Á]Y UdLû[ A¦ §Wh¥ Cj §hPjRôp HtTPd á¥V ¾eÏLû[ ®[d¡ G§o ©WNôW CVdLeLû[ SPjÕúYôm. úUÛm Á]YoLs, ùTôÚ[ôRôW ¨×QoLs, ®gOô²Lû[ Es[Pd¡ BnÜ áhPeLs LPúXôW Á]Y ¡WôUeL°p SPjRlTP úYiÓm.

http://tinyurl.com/2ar98p

 Bh£dÏ BTjùR²p úNÕûYÙm §ØL ûL®Óm: CX. LúQNu

ùNuû], Ad. 23: Bh£dÏ BTjÕ Gu\ôp úNÕ NØj§W §hPjûRÙm §ØL AWÑ ûL®Óm Guß TôW¾V _]Rô Lh£ Uô¨Xj RûXYo CX. LúQNu á±Ùs[ôo. AYo CÕ Ï±jÕ ùY°«hÓs[ A±dûL: Uj§V AWÑ ¿¥dÏUô GuTúR NkúRLUôL Es[Õ. CkR ¨ûX«p Uj§V AûUfNo ¥.Bo. TôÛ WôUo TôXjûR EûPjÕ úNÕ NØj§W §hPm ¨û\úYt± AkR Y¯VôL LlTpLs KP Sôs ϱjÕ, ®Zô®p LXkÕùLôsÞm SToLs ùTVoLû[Ùm ¾oUô²jÕ A±®jÕ®hPôo. WôUo TôXjûR EûPdLd áPôÕ Guß úLôÚm YZdÏ ¿§Uu\j§p Es[Õ. B]ôp AûUfNúWô EûPjÕ Y¯ AûUlTÕ Eߧ G] A±®d¡\ôo. úNÕ NØj§W §hPm ϱjÕ BnÜ ùNnV ¨×QoLs ÏÝûY AWÑ AûUjÕs[Õ. AûUfNo ¾oUô]UôL úR§ ϱjÕ A±®jR ©\Ï CkR ÏÝ GRtLôL? HtùL]úY ÏÝ®p Es[YoL[Õ SmTLjRuûU úLs®dϱVô¡ Es[Õ. Ø¥Ü GlT¥ CÚdL úYiÓm G] AûUfNo A±®jÕ®hP ©\Ï ARtÏ G§Wô] LÚjÕf ùNôpÛm Õ¦Ü Es[YoLs GYÚm AkRd ÏÝ®p CpûX. G]úY BnÜd ÏÝ GuTÕ ùYßm LiÕûPl×. Bh£ L®Ým Gu¡u\ ¨ûX YkRRôp AÔ JlTkRjûRd ûL®P Uj§V AWÑ RVôWô¡®hPÕ. Bh£ûV RdLûYlTúR Ød¡Vm G]j ùR°YôL RªZL ØRpYo LÚQô¨§ A±®jÕ®hPôo. AÔ JlTkRjRôp SôÓ AûPÙm SuûU ϱjÕ Uj§V AWÑ CjRû] SôsL[ôL ùNôp# YkR úTf£u EߧjRuûU Bh£ûVd LôlTôtßYRtLôL BXôn T\kÕ®hPÕ. WôUo TôXjûR C¥d¡u\ ØVt£«p DÓTÓTYoLÞm AYoLÞdÏ BRWYôL CÚlTYoLÞm AÓjR úRoR#p UdLs BRWûYl ùT\ Ø¥VôÕ Gu\ ¨ûX EÚYô]ôp AûRÙm ûL®P §ØL RVôWôÏm. G]úY AjRûLV ¨ûXûV EÚYôdL ¡WôUm ¡WôUUôL ©WNôWm ùNnV Tô_L Ø¥Ü ùNnÕs[Õ Gu\ôo CX. LúQNu. * CkÕ Øu]¦: WôUo TôXjûR EûPjÕ úNÕ §hPm ¨û\úYt\lTÓm Guß Uj§V AûUfNo ¥.Bo. TôÛ á±«ÚlTRtÏ CkÕ Øu]¦ ¨ßY AûUlTô[o CWôU. úLôTôXu LiP]m ùR¬®jÕs[ôo. GûR CZkRôÛm WôUo TôXjûR CZdL UôhúPôm Gußm AYo á±Ùs[ôo.

http://tinyurl.com/yo38xd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: