Rama Setu: consequences of damage

http://tinyurl.com/2pkdfb Rama Setu: consequences of damage

 

Summary of reports in Dinamani and Dinamalar Tamil dailies:

 

Yajna to protect Rama Setu

Plans to blast through Rama Setu? VHP condemns such plans.

 

For Setu project, blasting Rama Setu? Dinamalar special correspondent

 

Serious consequences of blasting

Impact on livelihood of coastal people of India and Srilanka

5 lakhs to participate in movement to save Rama Setu

Desiccation of nation’s strategic mineral wealth of thorium/titanium?

 

Thursday August 23 2007 00:00 IST

WôUo TôXjûR TôÕLôdL UôùTÚm VôLm: CWôU. úLôTôXu A±®l×

úLôûY, BL. 23: WôúUvYWm WôU úNÕ TôXjûR TôÕLôdL BL.26-p UôùTÚm VôLm Utßm UôSôÓ SûPùTß¡\Õ. CÕ Ï±jÕ WôúUvYWm WôU úNÕ TôÕLôl× CVdL ùNVp RûXYo CWôU. úLôTôXu, LôlTô[o úTìo B¾]m Cû[VThPm UÚRôNX A¥Ls B¡úVôo ¨ÚToL°Pm ×Ru¡ZûU á±VÕ: WôúUvYWm WôUo TôXjûR LôlTRtLôL ùRôPokÕ TpúYß úTôWôhPeLû[ SPj§ YÚ¡ú\ôm. LPkR _þûX 22-m úR§ UÕûW«p JÚ XhNm CkÕdLs §WiP]o. BL.12-m úR§ B¥ AUôYôûN §]jRuß SôÓ ØÝYÕm SPkR EiQô®WRj§p Ød¡V Õ\®Ls EsTP TX XhNm CkÕdLs TeúLt\]o. CRu JÚ LhPUôL BL.26-m úR§ WôúUvYWj§p JÚ XhNm CkÕdLs áÓ¡u\]o. AeÏ WôU Uaô úYs® SûPùT\Üs[Õ. C§p CUVUûX«#ÚkÕ YÚm TX Õ\®VoLÞm RªZLm Utßm SôÓ ØÝYÕm CÚkÕ WôU TdRoLs LXkÕùLôs¡u\]o. WôUo TôXjûR TôÕLôdL 3 ®RUô] SPY¥dûLLs úUtùLôs[lTÓm. BuªLj Õû\ êXm úLô®pL°p ©WôojRû] SûPùTßm. UdLs Nd§ûV JÚe¡ûQdL ØVt£ úUtùLôs[lTÓm. ¿§Uu\m êXm SPY¥dûL úUtùLôs[lTÓm. WôUo TôXjûR C¥dLôUp úNÕ NØj§Wm §hPjûR ¨û\úYt\ úYiÓm ApXÕ Uôtß TôûRûV AûUdL úYiÓm. C§p ©¥YôRm áPôÕ. WôUo TôXjûR C¥dLôUp RÓdL Ø¥Ùm Gu\ Sm©dûL Es[Õ. ùNlPmTo 4-m úR§ ¡ÚxQ ù_Vk§ ®Zô SûPùTß¡\Õ. ùNl.15-m úR§ ®SôVLo ù_Vk§ ®Zô SûPùTß¡\Õ. WôUo TôXjûR TôÕLôdL ùNl.4 ØRp ùNl.15 YûW SôÓ ØÝYÕm TgNôVjÕ A[®p úTW¦, FoYXeLs SûPùTßm Gu\]o.

http://tinyurl.com/36y354

 Thursday August 23 2007 00:00 IST

WôUo TôXjûR ùY¥ûYjÕ RLodL Ø¥Ü?: ®vY CkÕ T¬`j LÓm LiP]m

ùNuû], BL. 23: úNÕ LôpYôn LhÓUô] T¦dLôL WôUo TôXjûR ùY¥ûYjÕ RLodL LlTp úTôdÏYWjÕj Õû\ Ø¥Ü ùNnÕs[RôL ùNn§Ls YkÕs[]. CkR Ø¥ûY AWÑ ûL®P úYiÓm. CpûXùV²p LÓm ©u®û[ÜLs HtTÓm Guß ®vY CkÕ T¬`j GfN¬jÕs[Õ. ®vY CkÕ T¬`j A¡X EXL ùNVp RûXYo úYRôkRm, WôUo TôX TôÕLôl× ÏÝûYf úNokR Gv. LpVôQ WôUu, ¥. Ïl×WôØ B¡úVôo CÕ Ï±jÕ á±VRôYÕ: EVo ¿§Uu\ A±ÜûWûVÙm Á± WôUo TôXm 20 NRÅRm C¥dLlThÓ®hPÕ. ClúTôÕ ùY¥ûYjÕ RLodLl úTôYRôL EߧVô] RLYpLs YkÕs[]. UQp úUÓ Guß ùNôu]ôoLs. ClúTôÕ ùY¥ûYjÕ RodL úYiÓm Gu¡\ôoLs. ùY¥ûYjÕ RLojRôp LPpYôr E«¬]eLs A¯kÕ, ÑtßfãZp Tô§dLlTÓm. CkÕdL°u UR EQoÜdÏ Uj§V AWÑ U§lT°dL úYiÓm. ùRu RªZLj§p UQYô[dϱf£ LPtLûW TϧL°p 3 XhNjÕ 60 B«Wm Pu úRô¬Vm Al TϧL°p Es[Õ. CRu êXm ClúTôÕ EtTj§VôÏm ªu EtTj§ûV úTôp 4 UPeÏ A§LUôL 400 BiÓLÞdÏ ùNnV Ø¥Ùm. CkR úRô¬VjûRd ùLôiÓ ùTÚm A[Ü AÔªu EtTj§ ùNnV Ø¥Ùm. WôUo TôXm C¥dLlTÓm ¨ûX«p CkR úRô¬Vm ¿¬p LûWkÕ®Óm ATôVm Es[Õ. AÔªu EtTj§«p Ck§Vô®u ûL KeÏYûR ®ÚmTôR AùU¬dLô WôUo TôXjûR C¥dL Uû\ØL N§«p DÓThÓs[Õ. úNÕ LôpYôn AûUdL G°V Uôtß Y¯Ls CÚdL, AWÑ ©¥YRôL CÚlTRu UoUm ׬V®pûX. UdL°u EQoÜLû[ ERôº]lTÓj§ WôUo TôXm C¥dLlTÓUô]ôp RdL TôPm Lt©dLlTÓm Guß Uj§V AWûN GfN¬d¡ú\ôm.

http://tinyurl.com/2vztsa

÷\x\•zvµ vmhzxUPõP µõ©º £õ»® öÁiøÁzx uPº¨¦? &|©x ]Ó¨¦ {¸£º& 

http://dinamalar.com/2007aug23/photos/pi06.jpg

£À÷ÁÖ Gvº¨¦PÐUS ©zv°À |h¢x öPõsi¸US® ÷\x \•zvµ vmhzvß •UQ¯ Pmh©õP µõ©º £õ»zøu öÁiøÁzx uPºUP HØ£õkPÒ |øhö£ØÖ Á¸QßÓÚ.C»[øPø¯a _ØÔ ö\À¾® P¨£ÀPÒ £¯n ÷|µzøu²® ö\»øÁ²® SøÓ¨£uØPõP E¸ÁõUP¨£mh vmh® ÷\x \•zvµ vmh®. Czvmh® •uß•u¼À 1860® Bsk BÀ¤µm hshì öh´»º GߣÁµõÀ E¸ÁõUP¨£mhx. Czvmh® ö\¯À£kzu uSv Eøh¯uõ GßÖ B´Ä ö\´ÁuØPõP 1955® Bsk µõ©\õª •u¼¯õº uø»ø©°À Pªmi Aø©UP¨£mhx. C¢u Pªmi £À÷ÁÖ A®\[PøÍ B´Ä ö\´x ©zv¯ Aµ_US AÎzu AÔUøP°À ÷\x \•zvµ PõÀÁõ´ vmhzøu A©À£kzu»õ® GßÖ öu›Âzux. }shPõ»©õP Qh¨¤À ÷£õh¨£mh Czvmh® 2005® Bsk J¨¦uÀ AÎUP¨£mk ö\¯ÀÁiÁ® ö£ØÓx. Czvmh® {øÓ÷ÁÔÚõÀ P¨£ÀPÒ C»[øPø¯a _ØÔa ö\À» ÷Ási¯vÀø». ÷\x \•zvµ PõÀÁõ´ ÁȯõP÷Á ö\À»»õ®. Cu߉»® 350 PhÀ ø©À(650 Q.«mhº) £¯n xõµ® SøÓ²® GßÖ AÔÂUP¨£mhx. BÚõÀ, Czvmh® ö\¯À£hz xÁ[Q¯x® £À÷ÁÖ uµ¨¤À C¸¢x Gvº¨¦PÒ QÍ®¤Ú. Czvmhzøu ö\¯À£kzvÚõÀ ©ßÚõº ÁøÍShõÂÀ EÒÍ 3 B°µzx 600 PhÀ ÁõÌ A›¯ E°›Ú[PЮ uõÁµ[PЮ AȲ® Áõ´¨¦ÒÍx GßÖ®, «ÚÁºPÎß ÁõÌUøP £õvUP¨£k® GßÖ® TÓ¨£mhx. ÷\x \•zvµ vmhzvß J¸£Sv¯õP µõ©º £õ»zøu EøhUP ÷Ási¯ ÷uøÁ C¸¨£uõÀ ¦µõuÚ ]ßÚ©õP ÂÍ[S® µõ©º £õ»zøu EøhUPU Thõx GßÖ J¸¦Ó® Gvº¨¦ QÍ®¤¯x.Cøu¯kzx µõ©º £õ»® Gߣx Esø©¯õ? CÀø»¯õ? GßÓ \ºaø\ uÛ¯õP QÍ®¤¯x. “µõ©º £õ»® Gߣx C¯ØøP¯õP E¸ÁõÚ ©nÀ vmk; ©ÛuºPÍõÀ E¸ÁõUP¨£mhx AÀ»’ GßÖ |õ\õ ÂÍUP® AÎzuuõPÄ® TÓ¨£mhx. C¢x Aø©¨¦PÒ \õº¤À Gʨ¤¯ ÷PÒÂPÐUS £v»Îzu |õ\õ ÂgbõÛPÒ, “µõ©º £õ»® SÔzx |õ[PÒ G¢u CÖv •iøÁ²® öu›ÂUPÂÀø». ö\¯ØøPU÷PõÒ ‰»® GkUP¨£mh ¦øP¨£hzøu ©mk® øÁzxU öPõsk G¢u •iÄUS® Áµ •i¯õx’ GßÖ ÂÍUP® AÎUP¨£mkÒÍx. CÆÁÍÄ ¤µaøÚPøͲ® «Ô ÷\x PõÀÁõ´ vmh® ö\¯À£kzu¨£mk Á¸QÓx. Bu® £õ»zvÀ H ©ØÖ® ¤ GÚ J¸ Pmh©õP £oPÒ |h¢x Á¸QßÓÚ. CvÀ 21.64 \uÃu £oPÒ •iÁøh¢xÒÍÚ. ] ©ØÖ® i GÚ ¤›UP¨£mkÒÍ Akzu PmhzvÀ 42.33 \uÃu £oPÒ •iÁøh¢xÒÍÚ. CuØQøh÷¯ µõ©º £õ»zøu EøhUP •¯Ø] Gkzu÷£õx Q÷µßPÒ Eøh¢x ÂÊ¢x ÂmhuõÀ HµõÍ©õÚ \¢÷uP[PÒ Gʨ£¨£mkÒÍÚ. CxSÔzx ÂèÁ C¢x £›åz uø»Áº ÷Áuõ¢u® TÖøP°À, “•u¼À µõ©º £õ»® C¸¨£øu HØÖU öPõÒÍõ©À C¯ØøP¯õP E¸ÁõÚ ©nÀ vmk GßÖ ö\õßÚõºPÒ. C¨÷£õx Aøu öÁiøÁzx uPºUP AvPõ›PÒ •¯Ø] Gkzx Á¸ÁuõP uPÁÀ QøhzxÒÍx. ©nÀ vmk GßÓõÀ GuØPõP öÁiøÁzx uPºUP ÷Ásk®’ GßÖ ÷PmkÒÍõº.C¢v¯ ¦Â°¯À B´Ä ø©¯zvß K´Äö£ØÓ C¯USÚº ÷Põ£õ»Q¸ènß TÔ¯uõÁx:÷\x \•zvµ vmh® ªP¨ö£›¯ vmh®. C¢u vmhzvØS •u¼À C¢v¯ ¦Â°¯À B´Ä ø©¯zvß AÝ©vø¯¨ ö£ØÔ¸UP ÷Ásk®. C¢v¯ ¦Â°¯À B´Ä ø©¯zvh® AøÚzx Á\vPЮ EÒÍÚ. ÷©¾®, Cx÷£õßÓ vmh[PÐUS AÝ©v AÎUP ÷Ási¯x C¢v¯ ¦Â°¯À B´Ä ø©¯zvß \mh¨§ºÁ©õÚ Phø©. BÚõÀ, A¢u ø©¯zøu Dk£kzuõ©÷»÷¯ C¢u vmh® ö\¯À£kzu¨£mk Á¸QÓx. ÷Áuõµs¯® •uÀ PßÛ¯õS©› Áøµ HµõÍ©õÚ öÁ¢}º FØÖUPÒ EÒÍÚ. §ªUPi°À G›©ø» C¸¨£uØPõÚ Aøh¯õÍ÷© Cx. ÷©¾® C¨£Sv°À |õßS Âu©õÚ {»z vmkPÒ EÒÍÚ. µõ©º £õ»zøu öÁiøÁzx uPºzuõÀ £» £Ÿu©õÚ ÂøÍÄPøÍ \¢vUP ÷Ási¯x Á¸®. E°›Ú[PÒ AȲ® B£zx EÒÍx. •u¼À öÁiøÁzx uPºUP ©õm÷hõ® GßÖ EÖv AÎzxÂmk, C¨÷£õx ©øÓ•P©õP öÁiøÁUS® •¯Ø]°À Dk£mkÒÍÚº. Ph¾USÒ {»a\›Ä ©ØÖ® §P®£® HØ£hÄ® Áõ´¨¦ EÒÍx. µõ©º £õ»zvÀ ö£›¯ xøÍ°mk Aøu Ph¼À £h® ¤iUS® ÷P©µõUPÒ ‰»® Ãi÷¯õ Gkzx öÁΰmhõÀ Esø© öÁÎÁ¸®. }› Aø©¨¦, ÷u]¯ PhÀ\õº ø©¯®, C¢v¯ ¦Â°¯À B´Ä ø©¯® EÒÎmh Aø©¨¦PÎß B´ÄPøͨ ö£ØÖ, Auß ¤ßÚ÷µ Czvmhzøu ö\¯À£kzu ÷Ásk®.CÆÁõÖ ÷Põ£õ» Q¸ènß TÔÚõº. µõ©º £õ» £õxPõ¨¦ SÊ ÷u]¯ ö\¯»º S¨¦µõ® TÖøP°À, “µõ©º £õ»zøu öÁiøÁzx uPºzuõÀ A¨£Sv°À EÒÍ «ßÁÍ® •Êø©¯õP AȲ®. «ÚÁºPÎß {ø» ÷PÒÂUSÔ¯õS®’ GßÓõº.

µõ©º £õ»zøu Põ¨£õØÓ I¢x »m\® ÷£º £[÷Pئ: “µõ©º £õ»zøu Põ¨£õØÓ, Á¸® 26® ÷uv I¢x »m\® ÷£º µõ÷©ìÁµzvÀ Ti, µõ© ©Põ ÷ÁÒ |hzxÁº’ GÚ µõ© ÷\x £õxPõ¨¦ C¯UP® AÔÂzxÒÍx.C¢u C¯UP ö\¯À uø»Áº µõ©÷Põ£õ»ß ÷PõøÁ°À TÔ¯uõÁx:µõ© ÷\x £õ»zøu Põ¨£õØÓ BߪP ÁÈPξ®, ©UPøÍ J¸[QønUPÄ®, }v©ßÓzvß ‰»•® •¯Ø] ÷©ØöPõÒͨ£kQÓx. áÚ|õ¯P Ÿv°À \õuõµn ©UPÒ AzuøÚ ÷£¸® £[÷PØS® ÁøP°À G[PÍx ÷£õµõmh® C¸US®. ÷\x \•zvµ vmh® vmhªmh£i, {øÓ÷ÁØÓ¨£mhõÀ, C¨£Sv°À HµõÍ©õÚ «ßPÒ QøhUS® GÚ C¨÷£õx ö\õÀQÓõºPÒ. Ph¢u 12® ÷uv, µõ÷©ìÁµzvÀ |h¢u Esnõµu ÷£õµõmhzvÀ P»¢x öPõsh÷£õx, HµõÍ©õÚ «ÚÁºPøÍ \¢vz÷uõ®. A¨÷£õx «ÚÁºPÒ, C¨£Sv°À «ßPÒ Qøh¨£x SøÓ¢x Á¸ÁuõP öu›ÂzuÚº. Cx uõß Esø©. µõ©º £õ»zøu EøhzuõÀ, Cµsk »m\® «ÚÁºPÒ £õvUP¨£kÁõºPÒ GÚ {¦nºPÒ TÔ²ÒÍÚº. µõ©º £õ»® öuõhº£õP _¨Ÿ® ÷PõºiÀ öuõhµ¨£mh ÁÇUQÀ, Á¸® 31® ÷uv Â\õµøn |hUQÓx. AuØSÒ £õ»zøu SskøÁzx uPºUP vmhªmkÒÍuõP GÚUS uPÁÀ Á¢xÒÍx. µõ©º £õ»zøu Põ¨£õØÓ Á¸® 26® ÷uv I¢x »m\® C¢xUPÒ µõ÷©ìÁµzvÀ Th EÒÍÚº. AßÖ µõ© ©Põ ÷ÁÒ |hzu¨£k®. C©¯©ø»°À C¸¢x® HµõÍ©õÚ xÓÂPÒ P»¢x öPõÒQßÓÚº. AßÖ µõ©º £õ»® £õxPõ¨¦ ÷£õµõmhzøu E»P® uʯ C¯UP©õP ©õØÖ® •UQ¯ AÔ¨¦® öÁΰh¨£k®.CÆÁõÖ µõ©÷Põ£õ»ß öu›Âzuõº.

C¢v¯õÂß Aq\Uv PÛ©ÁÍ® öPõÒøÍ?: µõ©º £õ» £õxPõ¨¦ Pªmi uø»Áº PÀ¯õnµõ©ß TÔ¯uõÁx: ÷\x \•zvµ vmh® 2 B°µzx 600 ÷Põi ¹£õ´ ö\»ÂÀ ö\´¯¨£h¸¨£uõP TÓ¨£kQÓx. Cuß ¤ßÚo°À Cx÷£õßÓ 100 £[S £n® ¦µÍ¸US® ©º©® EÒÍx. öPõa] •uÀ µõ÷©ìÁµ® Áøµ EÒÍ PhÀ£Sv E»QÀ ÷ÁÖ G[S® CÀ»õu A›¯ PhÀ £Sv. ©nÁõÍUSÔa], xõzxUSi°À EÒÍ ö\¢{Ó ©soÀ CÀ©øÚm GÚ¨£k® uõx¨ ö£õ¸Ò {øÓ¢x QhUQÓx. CvÀ Aq EØ£zvUS ÷uøÁ¨£k® ÷uõ›¯® A£›ªu©õP EÒÍx. ÷PµÍõÂß A¾Áõ £Sv°À EÒÍ ©nÀ PÖ¨¦ ©nÀ. CvÀ ÷©õ÷Úõø\m {øÓ¢x QhUQÓx. CuØS Cøh¨£mh £Sv°À ¹møhÀ GÚ¨£k® PõºöÚm ©nÀ Bµg_ {ÓzvÀ C¸US®. PhÀ Aø»PÍõÀ BskUS 40 ªÀ¼¯ß hß ©nÀ C¨£SvPÎÀ ÷\¸QÓx. CzuøP¯ Âø»©v¨£ØÓ ÷uõ›¯® ©ØÖ® ÷©õ÷Úõø\m Ah[Q¯ ©nø» öÁÎ|õkPÐUS PhzxÁuØS ªP¨ö£›¯ vmh® wmh¨£mkÒÍx. Auß J¸ £Svuõß ÷\x \•zvµ vmh®. uªÇPzvÀ ©nÁõÍUSÔa]°À C¸¨£øu¨ ÷£õÀ v›÷Põn©ø»°ß ¦Àö©õzøu £Sv°À C÷u CÀ©øÚm ©nÀ QøhUQÓx. C¢u Cµsk Ch[PÐUS® Cøh¨£mh £Sv°À uõß uØ÷£õx ÷\x PõÀÁõ´ ÷uõsh¨£kQÓx. ©nÁõÍU SÔa]°À C¸¢x 20 Q÷»õ «mhº ö\ßÓõÀ C¢u PõÀÁõø¯ Aøh¢x Âh»õ®. A÷u÷£õßÖ ¦Àö©õzøu°À C¸¢x 20 Q÷»õ «mhº Á¢uõÀ ÷\x PõÀÁõ´US Á¢x Âh»õ®. GÚ÷Á, Âkuø»¨¦¼PÎß Eu²hß C¢v¯õÂß Aq EØ£zvUS ÷uøÁ¨£k® ‰»¨ ö£õ¸mPøÍ PhzxÁuØS ©õö£¸® vmh® wmh¨£mkÒÍx. C¢u ©nÀ J¸ Q÷»õ J¸ ÷Põi ¹£õ´ ©v¨¦øh¯x. ÷©¾®, ÷\x PõÀÁõ´ Aø©¢uõÀ Aøu C»[øPUS® C¢v¯õÄUS® Cøh÷¯ \ºÁ÷u\ PhÀ GÀø»¯õP £¯ß£kzuÄ® Aö©›UPõ ÷£õßÓ |õkPÒ vmhªmkÒÍÚ. C¢v¯õÂß ÁÍzøu G¢u Pmk¨£õk® u[S uøh²ªßÔ öÁÎ|õkPÐUS Phzx® •¯Ø]¯õP÷Á ÷\x \•zvµ vmh® ö\¯À£kzu¨£kQÓx. |©x ÁÍzøu GkzxU öPõsk |©U÷P ²÷µÛ¯® \¨øÍ ö\´¯ J¨£¢u® ÷£õkÁx CßöÚõ¸ ÷©õ\i¯õP Aµ[÷PÔ Á¸QÓx. C¢u ÷©õ\i ö\¯ø» |õmk¨£ØÖ EÒÍÁºPÒ ukUP ÷Ásk®. CÆÁõÖ PÀ¯õnµõ©ß TÔÚõº.

http://dinamalar.com/2007aug23/general_ind6.asp

 

BJP members cross swords with ruling MPs Special Correspondent (Aug. 23, 2007)NEW DELHI: Bharatiya Janata Party (BJP) and ruling bench members crossed swords twice in the Lok Sabha on Thursday disrupting proceedings momentarily over reservation of jobs in the private sector for the Scheduled Castes, and the Sethusamudram Project…With time running out for Question Hour, the furore was cut short. Within minutes, however, there was another heated exchange as Yogi Adityanath (BJP) protested against the Sethusamudram Project. Referring to reports of the Navy planning to blast the ‘Ram Setu’ (Adam’s Bridge), he questioned how this could be done when the matter was in the Supreme Court.As BJP members rose in protest, their Deputy Leader V. K. Malhotra said the sentiments of the Hindu community would be hurt if the ‘Ram Setu’ was destroyed. With ruling bench members objecting to some of his remarks, Speaker Somnath Chatterjee asked him to tone down his words and the House returned to order.

http://www.hindu.com/2007/08/24/stories/2007082453681500.htm

 Aug. 23, 2007रामसेतु बचाने के लिए आंदोलन करेंगे तोगड़ियानई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि सरकार सेतुसमुद्रम परियोजना के नाम पर देशवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। सरकार यदि अपनी मंशा नहीं बदलती है तो रामसेतु बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
  
तोगड़िया रामसेतु विध्वंस के विरोध में रामेश्वरम रामसेतु रक्षा मंच द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि जिन हाथों में केंद्रीय सत्ता की बागडोर है, उसे भारत की तहजीब और संस्कृति का पता नहीं है। जोशी ने जहाजरानी मंत्री टी बालू द्वारा विस्फोट कर सेतु तोड़ने के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला भारत की गरिमा पर प्रहार है। यह विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार को नष्ट करने की साजिश है। दुखद बात यह है कि सरकार इससे चिंतित होने के बजाय रामसेतु तोड़ने के लिए पहल कर रही है।
  
http://img.jagran.com/news/230807/24augp207.jpg
 
[Friday, August 24, 2007 12:24:47 AM (IST) ]

http://ind.jagran.com/news/details.aspx?id=3672206

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: