Rama Setu — anyone can test Setu rocks: UPA

sibal2june2007.jpg

http://www.dinakaran.com/daily/2007/june/03/high3.asp

Sunday June 3 2007 01:44 IST

AÓjR BiÓ SYmTo

 ØRp úNÕ LôpYô«p

 LlTp úTôdÏYWjÕ

SUÕ £\l× ¨ÚTo

úNÕ LôpYôn §hPl T¦Ls ϱjÕm, RtúTôûRV ¨ûX ϱjÕm Uj§V A±®Vp Utßm ùRô¯pÖhTj Õû\ AûUfNo L©p £TÛPu BúXôNû] SPj§]ôo WÏT§.©u]o ùNn§Vô[oL°Pm AYo á±VRôYÕ:

úNÕ NØj§Wj §hPl T¦Lû[, ©WRUo UuúUôLu £e 2005, _þu 2-p ÕYd¡ ûYjRôo. úNÕ LôpYôûV ùUôjRm 82.5 ªp#Vu L]A¥ BZlTÓjR úYiÓm. CÕYûW 16.5 ªp#Vu L]A¥ ALrÜl T¦Ls Ø¥YûPkÕs[].

RtúTôÕ ClT¦LÞdLôL A§L LlTpLs TVuTÓjRlTÓYRôp, Sôù[ôußdÏ 25 XhNm ØRp 30 XhNm L] ÁhPo YûW ALrÜl T¦ SûPùTß¡\Õ.

Cl T¦Ls ¾®WUôL ùNVpTÓjRlTÓYRôp, úNÕ §hP A±dûL«p ϱl©hÓs[T¥ 2008, SYmT¬p úNÕ LôpYô«p LlTp úTôdÏYWjÕ ÕYe¡®Óm.

TpúYß ®gOô] A±dûLLs A¥lTûP«Ûm, TX®RUô] BnÜl T¦Ls SPjRlThP ©\ÏmRôu úNÕ §hPm ùNVpTÓjRlThÓ YÚ¡\Õ. Uu]ôo Yû[ÏPôl Tϧ«p, TôÕLôdLlThP LPpY[ úR£V éeLô Es°hP TϧL°p Es[ TY[l Tôû\Ls Utßm AeÏ YôÝm E«¬]eLÞdÏ £±R[Üm Tô§l× HtTôPUp T¦Ls SûPùTtß YÚ¡u\].

AÕUhÓUu±, Al TϧL°p YôÝm Á]Y NØRôVj§]ÚdÏ AYoL[Õ ùRô¯p GkR ®Rj§Ûm Tô§dLlTPôÕ. ALrÜl T¦LÞdLôL ùY¥UÚkÕLs ETúVôLlTÓjRlTP UôhPôÕ.

Uj§V AWNôp ¨VªdLlThP ÑtßfãZp ¨×Qo ÏÝ, AqYlúTôÕ ALrÜl T¦Lû[ BnÜ úUtùLôiÓ YÚ¡\Õ. Cj §hPjRôp JÚ £ß Tô§l× áP CpûX G] YpÛSo ÏÝ EߧlTÓj§Ùs[Õ. GkR YûL«XôYÕ ÑtßfãZp Tô§dLlTÓ¡\Rô G], A¥dL¥ LP#p Uô§¬Lû[ GÓjÕ Ad ÏÝ úNôRû] SPj§ YÚ¡\Õ.

Vôo úYiÓUô]ôÛm LP#p Uô§¬Lû[ GÓjÕ úNôRû] SPjRXôm. AYoLÞdÏ Uô§¬Lû[ YZeLj RVôWôL CÚd¡ú\ôm.

LPúXôW úUmTôhÓj §hPj§u ¸r CÕYûW 2600 úTÚdÏ T«t£ A°dLlThÓs[Õ. C§p T«t£ ùTt\ Bi, ùTiLÞdÏ TpúYß ¨ßY]eL°p úYûXYônl×d ¡ûPjÕs[Õ. úNÕ NØj§W LZLj§p BsúNol×l T¦dLôL, AWNôûQdLôL Lôj§Úd¡ú\ôm. AqYôß Bù[ÓdÏmúTôÕ LPúXôW UdLÞdÏ Øuà¬ûU RWlTÓm Gu\ôo WÏT§.

L©p £Tp úTÑmúTôÕ, VôÚûPV EQoÜLû[Ùm ×iTÓjRôR YûL«pRôu úNÕ §hPm ùNVpTÓjRlTÓ¡\Õ Gu\ôo.

http://www.dinamani.com/NewsItems.asp?ID=DNH20070602161453&Title=Headlines+Page&lTitle=%D8d%A1V+%F9Nn%A7Ls&Topic=0 

Anyone can test Sethu rocks: UPA  New Delhi, DH News Service:  Anybody can (take) samples from that area and test it to find out its age. We will happily provide the samples, Union Science Minister Kapil Sibal said without taking anybodys name.                                                                                                                    Countering BJP’s objections to the ambitious Sethusamudram project that seeks to connect India and Sri Lanka through a shorter sea route, the UPA government on Monday has asked “anybody” to test the rock samples from the Adam’s Bridge for settling the antiquity issues.

   “Anybody can (take) samples from that area and test it to find out its age. We will happily provide the samples,” Union Science Minister Kapil Sibal said without taking anybody’s name.

   Not objecting to the Rs 2,233 crore project directly, the former BJP president Dr Murli Manohar Joshi had demanded protection of the mythological Ram Sethu (may be the
Adam’s Bridge).
   After visiting the area almost three months back, the former science and technology minister had raised the issue in the Parliament.
   However, scientists say even carbon dating of the rocks will not help in finding out the antiquity of the bridge as there were too many natural upheavals and churning in that area to arrive at any conclusion.
   “So parameters are missing to determine whether the bridge was actually constructed during the Ramayana period. It is worse than finding out a needle in the haystack,” said a scientist from the department of science and technology.
 

Ecological concern
   Clarifying the ecological concerns raised by environmentalists, N K Raghupathy, chairman and managing director of Tuticorin Port Trust(TPT) said, the proposed channel completely bypass the biosphere reserves in the Gulf of Mannar. The nearest island in the gulf, Shingle, is 20 km away. TPT is the implementing agency for the project.
   The dredging work is being carried out along the 34 km stretch in
Palk Bay and in another 54 km at the other end of the channel.
   There will be no dredging anywhere close to the Gulf of Mannar which is also India’s largest marine biodiversity park.
                                                                                          

http://www.deccanherald.com/Content/Jun32007/national200706025323.asp Ram Sethu: Centre offers samples
Pioneer News Service |
New Delhi (June 3, 2007)

In the midst of strong demands raised by the BJP to safeguard the so-called Ram Sethu, the Centre on Saturday offered to provide rock and soil samples from the Adam’s Bridge region of the controversial Sethusamdram project for carrying out scientific tests.
 
“There is an open offer. We will provide samples collected from the area to persons wanting to carry out tests independently,” Minister of Earth Sciences Kapil Sibal told reporters. Sibal said the present alignment of the Sethusamudram project has been arrived at after detailed scientific and environmental tests. “The present alignment is the best we can have,” he said. Sibal said utmost care has been taken to in the planning and execution of the project to ensure the least impact on the coasts of India and Sri Lanka. “The Sethusamudram Ship Channel is located at a distance of more than 20 Km from Shingle Island of Gulf of Mannar near Dhanuskodi,” NK Raghupathy, Chairman and Managing Director of Sethusamudram Corporation Limited said making a presentation on the project here. The total length of the channel is 167 km, 12m deep and 300 meters wide at the bottom. 

Raghupathy, who also heads the Tuticorin Port Trust, said the project managers will not use blasting technology for dredging activity along the entire length of the project. He said there will be a restriction on the size of ships passing through the channel.  

The BJP has all long demanded a change of alignment for the canal to prevent destruction of the Ram Sethu while the Government has claimed that the bridge was only a series of sand shoals created by sedimentation and there was no evidence of any manmade structure.  http://dailypioneer.com/indexn12.asp?main_variable=NATION&file_name=nt1%2Etxt&counter_img=1 Sethu samples for independent tests New Delhi, Jun 2: Centre today made an open offer to provide rock and soil samples from the
Adam’s Bridge region of the controversial Sethusamdram project for carrying out scientific tests.
“There is an open offer. We will provide samples collected from the area to persons wanting to carry out tests independently,” Minister of Earth Sciences Kapil Sibal told reporters. Sibal said the present alignment of the Sethusamudram project has been arrived at after detailed scientific and environmental tests.“The present alignment is the best we can have,” he said. Sibal said utmost care has been taken to in the planning and execution of the project to ensure the least impact on the coasts of India and Sri Lanka.“The Sethusamudram Ship Channel is located at a distance of more than 20 Km from Shingle Island of Gulf of Mannar near Dhanuskodi,” N K Raghupathy, Chairman and Managing Director of Sethusamudram Corporation Limited said making a presentation on the project here. The total length of the channel is 167 km, 12m deep and 300 meters wide at the bottom.Raghupathy, who also heads the Tuticorin Port Trust, said the project managers will not use blasting technology for dredging activity along the entire length of the project. He said there will be a restriction on the size of ships passing through the channel. (Agencies) http://www.chennaionline.com/colnews/newsitem.asp?NEWSID=%7B538DFCAA-C6BB-4C4E-B52B-4D7274791201%7D&CATEGORYNAME=TAMNA  

Sethusamudram project is based on scientific studies: Sibal From our ANI CorrespondentNew Delhi, June 2: Union Science and Technology Minister Kapil Sibal said here today that the Sethusamundram Ship Canal Project (SSCP) across Palk Bay got its final nod only after careful scientific studies. The project was cleared only after taking into consideration the facts received from the bio-diversity and the fragile eco-system of the area falling between Palk Bay and the Palk Strait, Sibal told reporters here. He added that the Indo-Lankan Maritime interests between Point Calliner and Jaffna were taken into account before giving the final nod for the project.The Centre has no intention of hurting the sentiments of any community, Sibal said.On May 16, the Lok Sabha was adjourned after Bharatiya Janata Party MPs raised a furore over the construction of the project.

BJP MPs and the Vishva Hindu Parishad are demanding that project must be scrapped, as it would destroy the mythological bridge built by Lord Rama of Ayodhya.

The Sethusamundram proposes the linking of the Palk Bay and the Gulf of Mannar between India and Sri Lanka by creating a shipping canal through the shallow sea. This would provide a continuous navigable sea route around the Indian Peninsula.

The project involves digging a 44.9 nautical mile (83 km) long deepwater channel linking the shallow water of the Palk Strait with the Gulf of Mannar. Conceived as early as 1860 by Alfred Dundas Taylor, it recently received approval of the Government of India.
 http://www.dailyindia.com/show/146256.php/Sethusamudram-project-is-based-on-scientific-studies:-Sibal

While matters of sacredness CANNOT be decided by science, it is noted that in a Press meet on 2 June 2007, by Minister for Science and Technology, reports of which have appeared and provided as Annexure 12, soil samples will be made available to the public for testing. Until these tests are completed, the Hon’ble Court should restrain the respondents from carrying out any work which touches or damages Rama Setu (what the respondent claims to be Adam’s Bridge). The Hon’ble Court may also direct the appointment of an Advocate Commission to be assisted by a multi-disciplinary team of experts to review the results of these tests and to report on the religious susceptibilities of the people who consider the Rama Setu a sacred pilgrimage site and a world heritage monument, exemplifying the quintessence of Bharatiya values.

This provides an additional legal argument for getting an undertaking from Govt. that no work will be undertaken to damage or touch Rama Setu until the scientific teams come up with their findings. Anyway, matters of sacredness still remain and cannot be decided by any science. The demand for choosing Alignment 4 which was considered the best choice should also be subjected to such a multi-disciplinary scientific review. The Alignment 4 is 10 kms. away from the closest marine national park; where is the need to go 20 kms. away and break Rama Setu and create an international boundary in historic waters boundary and cause apprehensions in Sri Lanka also, apart from hurting Hindu sentiments which is a clear cognizable offence under Section 295 of IPC?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: