IlmeniteIlmenite

Rama Setu: Coral, Channel? What bioreserve? Ilmenite, thorite sands, loot, dear.

öá¯õ i £[Suõµ›ß ©nÀ uõx P®ö£ÛPÎÀ vjº öµ´k xõzxUSi: xõzxUSi ©ØÖ® ö|Àø» ©õÁmhzv¾ÒÍ öá¯õ i塧 £[Suõµº øÁSshµõáß ©ØÖ® AÁµx \÷Põuµ›ß ©nÀ uõx P®ö£ÛPÎÀ, uªÇP Aµ_ AvPõ›PÒ TmhõP öµ´k |hzvÚº.
ö|Àø» ©õÁmh® vø\¯ßÂøÍ A¸÷P²ÒÍ ©Põ÷uÁßSÍzøua ÷\º¢u ¤µ£» öuõÈ»v£º øÁSshµõáß. ö|Àø», xõzxUSi ©õÁmh[PÎÀ PhØPøµ÷¯õµ©õP HØÖ©v ©nÀ uõx P®ö£Û øÁzxÒÍõº. PhØPøµ ©n¼¼¸¢x ¤›UP¨£k® CÀ©øÚm P¨£ÀPøÍ _zu¨£kzuÄ®, PõºøÚm ©õÚ[PÎÀ ö£°ßm AiUPÄ® £¯ß£kzu¨£kQÓx. A®©nÀ uõxPÒ HµõÍ©õÚ S÷hõßPÎÀ øÁUP¨£mkÒÍÚ. PÛ© ÁÍzxøÓ PªåÚº u\Áµuß, ©õ_ Pmk¨£õmk Áõ›¯ ö\¯»º A´¯¨£ß, _ØÖa`ÇÀ xøÓ AvPõ› }»Pshß, PÛ© ÁÍ ©ØÖ® Á¸Áõ´ xøÓ AvPõ›PÒ ÷|ØÖ ö£›¯uõøÇUS ö\ßÖ, øÁSshµõáß ©nÀ Gkzu, GkUS® PhØ£Sv°À Âv•øÓ «ÓÀ EÒÍuõ? GÚ B´Ä ö\´uÚº. A[S, øÁSshµõáß u®¤ _S©õµß |hzv Á¸® HØÖ©v ©nÀ uõx P®ö£Û°¾® }sh ÷|µ® ÷\õuøÚ |hzvÚº. Ax÷£õ», ö|Àø» ©õÁmh® Smh® PhØPøµ°À ©nÀ GkUP¨£mh £Sv<<, EÁ›°¾ÒÍ HØÖ©v ©nÀ P®ö£Û, S©› ©õÁmhzvÀ uõx ©nÀ GkUP¨£k® £SvPÒ BQ¯ÁØÔ¾® ÷\õuøÚ |hzu¨£mhx. vø\¯ßÂøÍ RøµUPõµß umi¾ÒÍ øÁSshµõáß uõx ©nÀ P®ö£Û°À ÷\õuøÚ |hzu¨£hÂÀø». ÷\õuøÚ°ß ÷£õx øÁSshµõáß ö\ßøÚ°À C¸¢uõº.
http://dinamalar.com/2007may20/final.asp#5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: